Vedtægter

 

TILHØRSSTED OG MEDLEMSKAB

§ 1. Foreningens navn er MUD’n’RACE. Hjemsted er Lejre kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe et fælles forum for cykelryttere som kører i skov og på vej med base i Lejre Kommune.

§ 3. Enhver cykleentusiast kan optages som medlem.

§ 4. Bestyrelsen skal godkende alle, som har lyst til at være medlem i foreningen.

§ 5. Medlemskab ophører ved manglende betaling af kontingent eller uacceptabel opførsel i eller omkring områder eller aktiviteter, som MUD’n’RACE er brugere af.

§6. Hvert medlem betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Betaling gælder for et helt kalenderår og der udbetales ikke refusion af erlagt kontingent ved pludselig udtrædelse af foreningen.

 

GENERALFORSAMLINGEN

§ 7. Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden november måneds udgang. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering via Facebook og digitale medier mindst 14 dage før afholdelse. I indkaldelsen skal henvises til vedtægternes dagsordenspunkter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Alle som har betalt kontingent for indeværende kalenderår er stemmeberettigede.

§ 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger årsberetning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

6. Eventuelt

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden.

§ 10. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end et medlem. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

§ 11. Dirigenten afgør, hvorledes afstemning skal foregå. Hvis flertallet kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

§ 12. Der udsendes referat af generalforsamlingen, underskrevet af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

BESTYRELSEN.

§ 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, med rullende valg. Hvert år afgår henholdsvis 3 og 2 medlemmer samt 1 suppleant og 1 revisor på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 14. Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden, eller af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 15. Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat over møderne, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og gøres tilgængelige for foreningens medlemmer via kommunikationsvejene.

 

REGNSKAB OG REVISION.

§ 16. Foreningens midler skal indsættes på konto i pengeinstitut. Kontantbeholdningen må højst være på 2000 kr. Kassereren fører en af bestyrelsen godkendt regnskabsopstilling samt et medlemskartotek.

§ 17. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, som skal revidere regnskabet og konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

§ 18. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 19. Alle hverv er ulønnede.

 

FORENINGENS OPLØSNING

§ 20. Beslutning om opløsning af foreningen kræver at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at 2/3 af disse stemmer for. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Forslaget er vedtaget ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Såfremt foreningen opløses efter generalforsamlingens vedtagelse, anvendes foreningens formue til forskønnelse cykelstier/cykelspor i og omkring Hvalsø. Foreningens vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling i Bidstrup Skov – nær Det Hvide Spor.